Polski

W co wierzymy

Wierzymy w żywego Boga. Bóg jest Duchem; On jest WszechmogÄ…cy, bez poczÄ…tku i bez koÅ„ca. Bóg jest TrójcÄ…, Ojcem, Synem i Duchem ÅšwiÄ™tym. Bóg stworzyÅ‚ ziemiÄ™ w ciÄ…gu szeÅ›ciu dni swoim SÅ‚owem; bez Niego nic nie powstaÅ‚o.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem żywego Boga. UrodziÅ‚ siÄ™ z dziewicy i żyÅ‚ wÅ›ród nas jako czÅ‚owiek. UmarÅ‚ na krzyżu za przebaczenie naszych grzechów i uzdrowienie naszych ciaÅ‚. ZmartwychwstaÅ‚ trzeciego dnia i wstÄ…piÅ‚ do nieba. Wkrótce powróci na ziemiÄ™, aby rzÄ…dzić jako król. Wierzymy, że każdy, kto odpokutuje za swoje grzechy i pokÅ‚ada wiarÄ™ w Jezusie Chrystusie i wytrwa w niej, otrzyma życie wieczne. Każdy czÅ‚owiek jest grzesznikiem i zostanie zgubiony na zawsze, jeÅ›li nie pokutuje przed Jezusem Chrystusem. Musisz narodzić siÄ™ na nowo, aby wejść do królestwa Bożego. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem ludzi; On jest taki sam na zawsze.

Wierzymy, że każdy naśladowca Jezusa powinien zostać ochrzczony wodą. Jedynym biblijnym i poprawnym sposobem jest chrzest przez zanurzenie.

Wierzymy w chrzest Duchem ÅšwiÄ™tym, tak jak w dniu PięćdziesiÄ…tnicy. Chrzest Duchem ÅšwiÄ™tym jest Bożą obietnicÄ… dla wszystkich wierzÄ…cych. JednÄ… z cech charakterystycznych chrztu Duchem ÅšwiÄ™tym jest to, że osoba mówi nowymi jÄ™zykami.

Wierzymy, że jÄ™zyki sÄ… przeznaczone dla każdego wierzÄ…cego, jednak oprócz tego sÄ… inne dary Ducha ÅšwiÄ™tego, w tym proroctwo lub interpretacja jÄ™zyków, które nie sÄ… przeznaczone dla każdego wierzÄ…cego, Bóg daje te dary, komu chce. Duch ÅšwiÄ™ty daje nam moc i zdolność do wypeÅ‚niania woli Bożej na ziemi.