Wat wij geloven

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. 
God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde
 in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd 
geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.

 Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons 
lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel
 opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus 
Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.

 Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot
 Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te
kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig 
Dezelfde.Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.
 De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag.
 De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de
kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen
spreekt.

Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast
 zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van
 tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan
 wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te 
vervullen op aarde.